זו תהיה

מאת אנדריאה הולנדר

This Will Be by Andrea Hollander

 

זו תהיה בגידתי היחידה

אני אקח את האישה

שהיית פעם ו

.אזכור אותה

את קווי מתארה אשרטט

על ידיך בלילות

בעוד על משכבנו ערים

ואדבר אליה

במקומות אפלים, אפילו

.בעודך נמה

.היא לא תזנח אותי

,תהפוכותיה לא תהיינה נסיגות

גם לא תציב רגליים חדשות על המפתן

.מדי יום בהיכנסה

,ומלותיה מעטות יהיו

אבל אני אדען כדרך

שגבר יודע את גוף

אהובתו. אשמע אותן

.בכל עת שניגע

 

7.2001

למען הסר ספק, אנדריאה כתבה כדבר אישה אל גבר ואילו אני תרגמתי הפוך